• /sh/ sound practice list

  shell

  shoe

  shape

  shack

  ship

  ocean

  toy shop

  workshop

  caution

  splash

  rash

  brush

  crash

  polish

  fish